Skip to main content

Mesafeli Satış Sözleşmesi

– İşbu hizmet sözleşmesi Malta’da eğitim programı kapsamında MALTAVİSTA ticari markası ile ……………….. TC nolu ……………….. adresinde bulunan, ……………….. arasında gerçekleştirilmiştir.

– ‘MaltaVista’ programına katılım ücreti 2990 EURO olup, bu ücrete; eğitim, konaklama, kayıt ücretleri, azami 90 € değerinde vize başvuru ücretleri, Malta’da hava alanı karşılaması ve transfer hizmeti, materyal ücretleri, yurt dışı çıkış harcı, malta seyahat kitinin içerdiği ürünler, havaalanı lounge hizmeti ve seyahat sağlık sigortası fiyatlandırmaya dahildir.

– MaltaVista programı; Haziran–Temmuz aylarında başlamak koşuluyla 2 aylık bir eğitim programı olarak planlanmıştır.

– MaltaVista programı süresi boyunca konaklama program bitene kadardır.

– Konaklamalar apartlarda gerçekleştirilecektir. Konaklamalar 1 veya 2 kişilik odalarda  yapılmaktadır. Ancak apartın diğer odasında 2 kişi daha konaklayabilir.

– Katılımcı; Yerel şehir içi ulaşımların, yemek masraflarının katılım ücretine dahil olmadığını bilir ve kabul eder. Ancak vize işlemleri masrafı ve eğer vize almak için 4 saatten fazla şehirler arası seyahat gerçekleştiriyorsanız vize almak için gittiğiniz şehir konaklamanız program tarafından karşılanır.

– MaltaVista programına dahil olan kişiler, kurallara uymak zorundadır. MaltaVista koordinatörü programın içeriğine zarar verecek şekilde davranan kişileri programdan çıkarma yetkisine sahiptir.

– MaltaVista programı kapsamında gidilen ülkelerde, o ülkenin iç hukukundan veya uluslararası hukuktan kaynaklanan olası engelleyici, kısıtlayıcı girişimlerden ve buna bağlı sorunlardan Maltavista sorumlu değildir.

– MaltaVista programına katılacak kişilerin vize başvurusundan en az iki (2) ay önce pasaport başvurusu yapması ve aracı vize şirketinden vize randevusu alması gerekmektedir. Vize başvurusunu ise program başlangıç tarihinden en az iki ay önce gerekli evraklar ile beraber yapması gerekmektedir.

– Katılımcı sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren on (10) takvim günü içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcı cayma bildirimini on takvim günü içinde iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla ulaştırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sadece ispat şartı olarak aranır. Ayrıca cayma bildirimi için şekil şartı aranmaz.

– Akdedildiği tarihte yürürlüğe giren sözleşme çerçevesi içinde MaltaVista, katılımcının verdiği onay ile sözleşmenin kendisine yüklemiş olduğu hizmetlerin ifasına derhal başlar. Bu durumda da katılımcı 6502 sayılı Kanun madde 18 hükümleri gereğince cayma hakkını kullanamayacağını ve bu hususlarda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

– Katılımcı, hizmet bedeli olan 2990 EURO‘nun 500 TL’lik kısmını; sözleşmenin gerçekleştirildiği tarih itibariyle on (10) gün içinde, geri kalan tutarı ise 31.04.2018 tarihine kadar belirlediği ödeme takviminde ödemeyi kabul eder.

– Katılımcı, ödeme tarihleri belirli olduğu için taksitlerin gününde ödenmemesi halinde ödenmeyen taksit tarihinde temerrüde düşer. 6502 Sayılı Kanun’un 19. Maddesinde yer alan şartlar tahakkuk ettiğinde satıcı adi posta ile otuz günlük muacceliyet uyarısında bulunur. Maddede anılan şartların üzerinden bir otuz gün geçmekle muacceliyet uyarısının yapıldığı kabul edilir, ayrıca muacceliyet uyarısının yapılıp yapılmadığı konusunda ispat aranmaz, taraflar bu hususta tamamen mutabıktırlar. Temerrüd halinde MaltaVista kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmakla, yapılan ödemeler düşüldükten sonra bakiye borcun tamamı muaccel olur.

–  Gezinin başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadar iptal başvurusu yapmayanlar için iade yapılamaz. Katılımcı program bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Program başlangıç tarihinden önceki; 30-90 gün arasındaki iptallerde 450 € kesinti, 90 gün ve öncesi iptallerde 300 € kesinti yapılmaktadır.

– ‘MaltaVista’ programı çerçevesinde ulaşım için kullanılan her türlü kara ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları ve seyahat sağlık sigortası geçerlidir.

– MaltaVista gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

– ‘MaltaVista’ programı başlamadan veya program esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden ve gecikmelerden dolayı MaltaVista sorumlu tutulamaz.

– MaltaVista gerekli gördüğü durumlarda katılımcıya bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.

– İşbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini yerine getirmeyen katılımcı, MaltaVista tarafından program dışı bırakılacak ve program ile ilgili tüm haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

– Katılımcı; ‘MaltaVista’ programının niteliği ve şekli konusunda her türlü bilgiyi aldığını sözleşmeyi imzalayarak kabul eder.

– Katılımcı sözleşmede beyan yer alan bilgileri tam ve eksiksiz olarak beyan etmek zorundadır. Katılımcı, sözleşmede yer alan adresine ilişkin değişiklikleri gerçekleştiği tarihten 1 hafta içerisinde bildirme mecburiyetindedir. Aksi halde katılımcı tarafından beyan edilen ve sözleşmede yer alan adrese yapılan tebligatlar geçerlidir.

– İşbu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

– İşbu Maltavista ve ……….. TC nolu ………………….. arasında tamamı müzakere edilip tüm hususlarda mutabık kalınarak 23 madde olarak ……………… tarihinde tanzim ile imza edilmiştir.